[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” type=”1_1″ first=”true” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Deze algemene voorwaarden uit hoofde van huur en onderhoud zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Pinnacle enerzijds, verder te noemen ‘Verhuurder en haar klant anderzijds, verder te noemen ‘Huurder tot stand is gekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle bijlagen en additionele afspraken op de huur- en onderhoudsovereenkomst. De overeenkomst met eventuele bijlagen en additionele afspraken komt pas definitief tot stand nadat deze door de directie van Verhuurder schriftelijk voor akkoord is onder-tekend. Waar gesproken wordt over het object kunnen we spreken over één of meerdere machines.

Artikel 1- Aflevering, installatie en gebruik van het object

1.1 De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de opgave van het gewenste maandelijkse of jaarlijkse aantal tellertikken middels het te contracteren object. Huurder heeft zelf de gewenste configuraties gekozen zoals afdruksnelheid en kwaliteitseisen met betrekking tot kleur, allen afgestemd op de op dat moment gevoerde bedrijfsvoering bij de Huurder. Tenzij Huurder na de aanvang van de Overeenkomst schriftelijk te kennen geeft van de gekozen configuratie te willen afwijken geldt de gekozen configuratie voor de gehele duur van de Overeenkomst. Huurder doet afstand van enig recht om daaromtrent vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst op grond van dwaling in te roepen.

1.2 Alle kosten samenhangende met transport, plaatsing en installatie van het object zijn voor rekening van de Huurder. De Huurder zal er voor eigen rekening voor zorg dragen, dat de plaats van installatie geschikt is om het object te laten installeren met alle voorzieningen als gespecificeerd door de fabrikant, en dat de leidingen en aansluitingen geschikt zijn om het object te laten functioneren, een en ander in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf.

1.3 Het object zal uitsluitend mogen worden gebruikt op het installatieadres zoals dit vermeld is in de overeenkomst. Verplaatsing van het object mag enkel door Pinnacle warden uitgevoerd. Verplaatsing van het object, opslag, e.d. door Huurder en zonder toestemming van Pinnacle doet alle aanspraken op garantie, service en onderhoud teniet en hebben geen invloed op de aard en omvang van de verplichtingen van de Huurder als ‘hoofdelijk’ aansprakelijke wederpartij voor de alsdan ontstane situatie.

1.4 Verhuizing dan wel verplaatsing van het object door anderen dan Verhuurder is verboden en valt buiten de onderhoudsovereenkomst. Kosten voor verwijdering/verplaatsing en/of transport van een object komen voor rekening van de Huurder en worden per object berekend. Separaat warden transportmiddelen zoals traploper of externe kraan in rekening gebracht. Indien de transportopdracht door toedoen van de Huurder meer tijd dan de door de vervoerder vastgestelde 15 minuten bedraagt, zal dit in rekening werden gebracht met een minimum van 15 minuten á €25,25.

1.5 Huurder zal het object deskundig gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd. Huurder zal het object losstaande houden en op geen enkele wij:e aard- of nagelvast maken met enige onroerende zaak. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder zal Huurder geen wijzigingen in- of uitbreidingen aan het object (doen) aanbrengen, noch het object verhuren aan een derde, het gebruik van het object onder welke titel dan ook aan derden afstaan of enig recht ten behoeve van derden vestigen op het object.

1.6. Indien en zodra een gebrek of schade ontstaat aan het object als gevolg van ondeskundig gebruik van het object door Huurder zijn de navolgende tarieven van toepassing: Voorrijkosten €79,-; Arbeidsloon per uur €99,- met een minimum van 30 minuten, daarna met 15 minuten; Reinigingsmaterialen €11,-; Helpdesktarief per uur €69 met een minimum van 15 minuten; Troubleshooting ICT: voorrijkosten €79,- en arbeidsloon per uur €99,-; Key-user instructies en producttrainingen: voorrijkosten €79- en arbeidsloon per uur €99,-; Consultancy: €120,- per uur; voorrijkosten worden tegen het uurloon berekend met een maximum van 3 uur. Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig.

1.7 De goede werking van het object (althans voor zover de betreffende functionaliteit niet op basis van nor-maal gebruik wordt gegarandeerd door de fabrikant) komt voor risico van de Verhuurder, doch onder de voorwaarde dat Huurder altijd correcte uitvoering geeft of heeft gegeven aan de op hem uit hoofde van de Overeenkomst rustende verplichtingen en Huurder het object deskundig heeft gebruikt. Deze bepaling geldt niet indien sprake is van overmacht aan de zijde van Verhuurder. Indien de Huurder door welke omstandigheid ook, een tekortkoming van de Verhuurder hieronder niet begrepen, verhinderd is van het object gebruik te maken, blijft hij gehouden de verschuldigde termijnen (huur en onderhoud) over de gehele overeenkomstduur te voldoen en zal de Verhuurder voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk kunnen wonden gesteld.

1.8 Huurder zal alle voor het gebruik van het object vereiste vergunningen, goedkeuringen en toestemming verkrijgen en geen handelingen verrichten, toestaan of nalaten als gevolg waarvan het bezit of gebruik van het object in strijd zou zijn met de wet of enige rechtskracht hebbend voorschrift of overeenkomst met een derde.

1.9 Verhuurder levert het object in goede en functionele staat af bij Huurder. Huurder accepteert het object in de staat waarin en op de plaats waar het zich als ‘geïnstalleerd’ bevindt ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst. Ten bewijze van de aflevering van het object in de staat van compleet, gebruiksklaar en vrij van gebreken, ondertekent Huurder op verzoek van Verhuurder een (transport)document alsook desgewenst een door Verhuurder opgemaakte werkbon waarin installatie en instructie door Huurder voor akkoord worden getekend.

1.10 Eventuele algemene voorwaarden van Huurder zijn op deze overeenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij deze voorwaarden schriftelijk door Verhuurder worden aanvaard, Aanpassingen of opmerkingen die eenzijdig door de Huurder op de offerte/overeenkomst zijn aangebracht hebben geen werking, tenzij deze opmerkingen of nadere condities schriftelijk uitdrukkelijk door Verhuurder worden aanvaard en als zodanig inhoudelijk door haar kunnen worden gekend.

1.11 Tenzij anders door Verhuurder wordt bepaald zal deze het object op de middels overeenkomst overeenge-komen aanvangsdatum, dan wel binnen een termijn van maximaal 3 maanden na de aanvangsdatum van de overeenkomst, fysiek uitleveren, hetgeen alsdan door Huurder onvoorwaardelijk wordt aanvaard.

1.12 Verhuurder is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering, een gebrek aan conformiteit van de levering of iedere andere schade die het gevolg kan zijn van de levering. Huurder zal onmiddellijk bij ontvangst van de uitrustingen de conformiteit nagaan. Er is aanvaarding zonder voorbehoud indien de Huurder de afleverbon voor akkoord heeft ondertekend of zijn bezwaren niet binnen de 3 werkdagen na ontvangst middels aangete-kend schrijven aan Verhuurder heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 2 – Onderhoud, Technische Service en installatie

2.1 Verhuurder draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van het object en verstrekt Huurder informatie over het in gebruik te nemen object. Onderhoud en service door anderen dan Verhuurder of daartoe door Verhuurder aangewezen derden is zonder schriftelijke instemming van Verhuurder verboden. Ter voorkoming van schade is Huurder verplicht gedurende de overeenkomstduur het object op locatie van eerste installatie aangesloten en in bedrijfsklare toestand te houden. Het object dient in een ruimte te worden geplaatst, vrij van stof, trilling, hitte, koude, temperatuurschommelingen en vocht. Het onderhoud van het object wordt op basis van deze algemene voorwaarden exclusief uitgevoerd door Verhuurder of door Verhuurder aangewezen derden. Huurder contracteert met Verhuurder en Pinnacle als serviceverlenende en/of verhurende partij, dan wel met een van hen afzonderlijk. Indien Verhuurder door of vanwege Huurder niet in de gelegenheid wordt gesteld het opgedragen onderhoud uit te (laten) voeren, zullen de gevolgen/kosten van het niet uitgevoerde onderhoud onverkort aan Huurder in rekening worden gebracht en zullen voor Huurder nimmer een recht tot opschorting van zijn betaalverplichtingen geven.

2.2 Huurder dient piekbelasting te voorkomen en dreiging daartoe bij Verhuurder te melden. In dat geval kunnen partijen tot maatregelen besluiten om toekomstige hinder of uitval zoveel als mogelijk te beperken.

2.3 In het onderhoud per object zijn de kosten van arbeidsloon, voorrijkosten en verbruiksartikelen zoals drum, developer, fuserunit, zwarte- en kleurentoner inbegrepen. De tellertikprijs is gebaseerd op een vlakvulling per pagina van max 5 % per kleur, tenzij op voorhand anders contractueel vastgelegd. Indien de vlakvulling een hoger percentage bedraagt heeft dit tot gevolg een kortere levensduur van de verbruiksartikelen zoals, drum, developer, fuserunit en zwarte- en kleurentoner. Deze hogere kosten zullen in rekening wonden gebracht conform de verkoopprijzen van elk verbruiksartikel, tenzij op voorhand anders contractueel vastgelegd. Bij een substantiële verhoging van het maandelijks aantal tellertikken en/of vlakvulling, zal het aantal tellertikken en/of de prijs per tellertik voor de resterende overeenkomstduur evenredig opgehoogd worden. De eerste afrekening zal na 24 maanden worden opgemaakt. Hierna zal er een jaarlijkse afrekening plaatsvinden. Heeft de jaarlijkse afrekening niet plaatsgevonden, dan heeft Verhuurder het recht dit alsnog af te rekenen cumula-tief gedurende en/of aan het einde van een overeenkomstduur. Het gebruik van andere niet van Verhuurder afkomstige en door Verhuurder goedgekeurde verbruiksartikelen/producten is niet toegestaan. Indien Huurder ondanks het verbod toch dergelijke materialen van derden betrekt, heeft Verhuurder het recht de daardoor ontstane schade of de daardoor gemiste omzet, al dan niet op basis van schatting, aan Huurder in rekening te brengen. Niet bij deze overeenkomst inbegrepen zijn de producten zoals papier, nietjes en overige supplies.

2.4 Kosten ten gevolge van niet service gerelateerd herstel van beschadigingen aan het object ten gevolge van ondeskundigheid (gebruikersfouten) aan de zijde van Huurder of personen onder zijn toezicht, vervuiling, lekkende batterijen, omstandigheden van buitenaf, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, statische lading, fouten in communicatielijnen of netspanning, als ook storing/schade als gevolg van het gebruik van folie, gecoat papier, kringloop- of Ecopapier, sheets of stickervellen, vochtig papier of papier van dubieuze kwaliteit (papier dat verkeerd is gegoten of gesneden) vallen niet onder het onderhoud en zijn voor rekening en risico van Huurder. De verhuurder heeft een kwaliteitsgarantie voor zijn eigen aangeleverde papier. Defecten aan het object, dan wel door toepassing van inferieure, defecte of ongeschikte accessoires vallen niet onder de (garantie)bepalingen van deze overeenkomst. Herstel van aansturingsgebreken van het gehuurde object ingeval van door de Huurder toebehorende en/of gebruikte software, storingen in de netwerkomgeving van Huurder, vallen uitdrukkelijk buiten de herstelverplichtingen van de Onderhoudsovereenkomst en komen voor rekening van de Huurder.

2.5 Verhuurder zal het object in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op afroep van huurder (laten) verrichten. Daartoe wordt technisch servicepersoneel ter beschikking gesteld en wel tijdens de werktijden van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, binnen een redelijke tijdsduur na bericht van Huurder, dat het object niet naar behoren functioneert.

2.6 Verhuurder is in geval van overmacht aan haar zijde, als ook ingeval Huurder zijn verplichtingen/betalingen uit hoofde van deze overeenkomst niet correct nakomt/is nagekomen dan wel dat Verhuurder hier voor moet vrezen, gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst tot nader order op te schorten.

2.7 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhuurder is laatstgenoemde jegens Huurder nimmer voor enige schade aansprakelijk, direct noch indirect, noch is Verhuurder aansprakelijk voor gevolg-schade of schade als gevolg van stilstand of oponthoud Van haar dienstverlening.

2.8 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van en jegens derden die direct of indirect mocht voortvloeien uit het bezit of het gebruik van een object. De vrijwaring omvat, doch is niet beperkt tot, verlies, schadeaansprakelijkheid, door Huurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten en overige kosten, die Huurde? draagt als gevolg van het bezit of gebruik door derden, aan wie Huurder het object al dan niet met toestem-ming ter beschikking mocht hebben gesteld.

Artikel 3 – Eigendom van het object

3.1 Het object is en blijft eigendom van de Verhuurder en mag door de Verhuurder worden weggehaald bij beëindiging van de huurovereenkomst. De Huurder zal aan de Verhuurder of diens gemachtigde volledige en direct vrije toegang verschaffen tot het object, zowel in de gevallen als hiervoor omschreven als met het doel inspecties, aanpassingen, reparaties en onderhoud van het object mogelijk te maken. De Verhuurder zal zich daarbij zoveel mogelijk gedragen naar de interne regels van de Huurder.

3.2 Bij het einde van deze overeenkomst is Huurder verplicht het object in goede en complete staat, welke men na het verstrijken van de looptijd bij intensief gebruik mag verwachten, met alle daarbij behorende documenten, op eerste verzoek van Verhuurder aan laatstgenoemde ter beschikking te stellen. Kosten voor ophalen van het • object zijn voor rekening huurder.

3.3 De Huurder zal ervoor zorg dragen, dat de eigendom van het object vrij en onbezwaard zal blijven, tenzij en voor zover Verhuurder anders heeft bepaald bij het aangaan van de huurovereenkomst. Het is Huurder niet
toegestaan het object te verkopen, verhuren, verpanden, zonder toestemming van Verhuurder aan een ander in gebruik te geven of anderszins met een zakelijk of ander (beperkt) recht te bezwaren.

3.4 Veranderingen of uitbreidingen aan het object, mogen niet zelfstandig en zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder aan het object worden aangebracht. Indien veranderingen of uitbreidingen aan het object zijn aangebracht, die niet door de fabrikant zijn geleverd of niet volledig voldoen aan de door de fabrikant gestelde specificaties en normen, zal het object door de Huurder voor zijn rekening worden hersteld in de oorspronkelijke staat alvorens het wordt opgeleverd, tenzij de Verhuurder anders zal beslissen.

3.5 De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van Verhuurder en dienen bij beëindiging van deze overeenkomst aan Verhuurder te worden geretourneerd.

Artikel 4 – Tellertikken

4.1 Het object registreert iedere afdruk/kopie/fax/scan als 1 tellertik van het formaat A4. De grotere formaten warden geregistreerd als een veelvoud van A4, bijvoorbeeld A3 als 2 tellertikken.

4.2 Tenzij door partijen anders Is overeengekomen zal Huurder op eerste verzoek van Verhuurder een juiste opgave van de tellerstanden verstrekken, op basis waarvan eventuele meer-tellertikken additioneel in reke-ning zullen worden gebracht. Minder-tellertikken wonden niet gecrediteerd. Indien Huurder de tellerstanden niet aan Verhuurder doorgeeft is Verhuurder gerechtigd de tellerstanden en daarmee de afrekening conform het overeengekomen aantal tellertikken te schatten, welke tellerstand alsdan voor de volgende periode onherroepelijk als begin-tellerstand zal gelden.

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De Huurder is gedurende de overeenkomstduur een termijnbetaling verschuldigd als vermeld in de huur-overeenkomst, te betalen met een frequentie, zoals eveneens in de huurovereenkomst genoemd. De eerste termijnbetaling is verschuldigd en wordt geïncasseerd per de eerste van de maand na de leverdatum of, bij gebreke daarvan, per datum waarop de Verhuurder dat middels de door haar verzonden factuur heeft bepaald. Deze datum alsmede dezelfde dagtekening van elke volgende termijn zal in het hierna volgende worden omschreven als ‘de vervaldatum’.

5.2 Betalingen door Huurder aan Pinnacle zullen geschieden op een door Pinnacle schriftelijk aan te geven rekening bij een bank in Nederland. De Huurder zal ervoor zorgdragen, dat betalingen op de vervaldatum op deze rekening zijn bijgeschreven. In geval een machtiging tot automatische incasso door Huurder wordt ingetrokken of automatische incasso niet mogelijk blijkt is Huurder € 15; aan administratiekosten verschuldigd per factuur. Verhuurder is niet verplicht tot het uitvoeren van haar diensten indien de nota’s van Verhuurder niet correct worden voldaan, dan wel dat sprake is van omstandigheden op grond waarvan Verhuurder moet vrezen dat Huurder haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet (goed) zal nakomen. Vervolgens is Verhuurder niet tot uitvoering van haar diensten verplicht indien schade het gevolg is van het gebruik van niet door Verhuurder geautoriseerde producten of diensten.

5.3 Indien de Huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van een huurtermijn, dan wel enig ander door hem uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag, zal hij hierover een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling. Een gedeelte van een maand wordt hierbij gerekend als gehele maand. Alle kosten door Verhuurder gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, waaronder begrepen zonder daartoe te zijn beperkt kosten voor verwijdering, taxatie en transport, alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het totale bedrag van de niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen, met een minimumbedrag van € 150,-. Voor zover Verhuurder kan aantonen dat de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten hoger zijn dan genoemde 15% komen de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten volledig voor rekening van Huurder.

5.4 Heeft de Verhuurder vorderingen uit meer dan één overeenkomst op Huurder, dan worden deze geacht een geheel te vormen, zodat Verhuurder haar rechten op alle objecten kan uitoefenen totdat Huurder aan al haar verplichtingen jegens Verhuurder ten volle heeft voldaan.

5.5 Met betrekking tot hetgeen Huurder op enig moment uit hoofde van de overeenkomst aan Verhuurder is verschuldigd, is Huurder niet bevoegd zich op verrekening te beroepen, noch tot opschorting van de beta-lingen, noch ten aanzien van de op de gebreken betrekking hebbende kosten op de betalingen in mindering te brengen. In geval Huurder nalatig blijft in zijn verplichtingen te voldoen zal het bestuur van Huurder de verplichtingen hoofdelijk overnemen.

Artikel 6 – Belastingen, heffingen, rechten, leges etc.

6.1 Alle betalingen uit hoofde van de huur- en onderhoudsovereenkomst zullen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde belastingen, rechten, leges, accijnzen of andere heffingen hoe dan ook genaamd, zowel huidige als toekomstige, waaronder begrepen – zonder hiertoe beperkt te zijn – omzetbelasting over de door de Huurder verschuldigde termijnen.

6.2 Alle belastingen en heffingen als hiervoor genoemd ter zake van het bezit en/of gebruik van het object, welke ten laste van de Verhuurder mochten worden geheven, (met uitzondering van Inkomsten- of Vennootschapsbelasting) zullen door de Huurder op eerste verzoek aan de Verhuurder worden vergoed.

Artikel 7 – Verlies en schade

7.1 Voor zover niet in de overeenkomst gedekt (zie art. 8.1 en 8.2 van de algemene voorwaarden) zijn gedurende de overeenkomstduur alle risico’s van verlies, tenietgaan en/of beschadiging van het object voor rekening en risico van Huurder. Hiertoe behoren eveneens alle gevolgen, nadeel of schade, veroorzaakt door ongeschikt-heid van het object voor het doel waarvoor de Huurder het nu of te eniger tijd bestemt als gevolg van (onder andere, doch niet uitsluitend) brand, waterschade, molest of fouten in de programma’s/standaard instructies bij het object, niet afkomstig van Verhuurder. Huurder zal Verhuurder onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van verlies, tenietgaan of enige beschadiging of gebrek van het object. Verhuurder zal in dat geval voor reke-ning van de Huurder zorg dragen voor herstel of gehele of gedeeltelijke vervanging van het object en wordt de overeenkomst naar believen van Verhuurder tot aan de expiratiedatum voortgezet.

7.2 Alle schade en/of aansprakelijkheid, ook bij of jegens derden, die direct of indirect mocht voortvloeien uit het bezit of gebruik van het object, is voor risico van de Huurder en waartegen Huurder de Verhuurder in de ruim-ste zin zal vrijwaren. Deze vrijwaring omvat, maar is niet beperkt tot, verlies, schade aansprakelijkheid, door de Verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten en overige kosten, die de Verhuurder mocht hebben te dragen als gevolg van het bezit of gebruik door de Huurder of door derden, aan wie de Huurder het object ter beschikking mocht hebben gesteld.

7.3 In geval van geheel verlies van het object, waaronder begrepen een zodanige beschadiging dat het object naar het oordeel van een door verzekeraar van het object benoemde expert niet is te herstellen, is Huurder verplicht de plaatsing van een gelijkwaardig object door Verhuurder en de vervangingswaarde van het object te aanvaarden.

7.4 Op het totale door Huurder aan Verhuurder verschuldigde bedrag zullen in mindering warden gebracht de op het desbetreffende evenement betrekking hebbende verzekeringspenningen die ingevolge een verzeke-ringsovereenkomst, door de verzekeraar van het object rechtstreeks aan Verhuurder zijn uitbetaald. Indien deze meer bedragen dan het alsdan door Huurder verschuldigde bedrag, komt het surplus toe aan Huurder, op voorwaarde dat de verzekeringsovereenkomst krachtens welke de uitkering is gedaan door Huurder als verzekeringsnemer is gesloten en de verzekeringspremies door hem zijn voldaan.

Artikel 8 – Verzekering

8.1 Het object zal op kosten van Verhuurder gedurende de gehele duur van de overeenkomst tegen verlies wegens diefstal, verduistering, brand-, storm- en waterschade e.d. worden verzekerd, zodanig dat het object niet op kosten van Huurder kan worden vervangen. Deze kosten uit hoofde van de genoemde dekking zullen additio-neel aan de Huurder worden doorberekend. Gevolgschade is uitdrukkelijk niet gedekt en blijft voor rekening en risico van Huurder.

8.2 Indien Huurder de kosten van de in voorgaand lid van dit artikel genoemd te dekken risico’s zelf wil dragen zal Huurder zich naar behoren tegen alle risico’s verzekeren en zal hij de polisbewijzen hiervan uiterlijk 1 week na levering/ingangsdatum aan Verhuurder overleggen, bij gebreke waarvan het object door Verhuurder tegen de onder art. 8.1 genoemde condities in verzekering zal worden genomen. Huurder zal Verhuurder tevens vrijwaren van wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van het object, voortvloeiende uit de eigen bedrijfsvoering door Huurder. Huurder dient de kosten voor de betreffende polissen correct te voldoen en dient deze polissen in stand te houden zolang de overeenkomst duurt. Voor risico van de Huurder komt alle schade, welke het gevolg is van niet-uitkering. Eventuele rechten op schadevergoeding door een verzekeraar wonden met uitdrukkelijke instemming van Huurder aan Verhuurder gecedeerd.

8.3 Onverminderd de hierin toekomende rechten op basis van de in art. t en 8 van deze algemene voorwaarden bepaalde, is Verhuurder, buiten haar opzet of grove schuld, nimmer verplicht vervangende objecten te leveren en is zij nimmer aansprakelijk voor de door Huurder te lijden schade of te maken kosten als gevolg van het onbruikbaar of defect zijn van het object.

Artikel 9 – Wanprestatie, beëindiging

9.1 De Verhuurder is onder die hierna genoemde omstandigheden gerechtigd de overeenkomst door enkele schriftelijke aanzegging met directe ingang en zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, als ook het object onverwijld onder zich te nemen – onverminderd het recht van Verhuurder om van Huurder de vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen: a. Indien de Huurder nalatig is in de correcte nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en hij nalaat een zodanig gebrek te herstellen binnen 30 dagen na hiertoe een schriftelijke aanmaning te hebben ontvangen; b. In geval van aanvragen van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of liquidatie van de Huurder of in geval van een zodanige wijziging van de juridische- c.q. vennootschappelijke structuur van de Huurder, dat naar het oordeel van de Verhuurder zijn verhaalsmogelijkheden ten aanzien van de Huurder of het object worden veranderd, verzwakt of belemmerd; c. In geval een conservatoir of executoriaal beslag (op het object) wordt gelegd en dit niet binnen 4 weken na beslaglegging wordt opgeheven of in geval van de aankondiging van enigerlei vorm van gerechtelijke of publieke verkoop van het object of in geval van dergelijke verkoop van een substantieel deel van de vermogensbestanddelen van de Huurder; d. Indien blijkt, dat bij het aangaan van de overeenkomst feiten of omstandigheden door de Huurder zijn verzwegen of onjuist voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisneming daarvan deze overeenkomst door de Verhuurder niet of onder andere condities zou zijn aangegaan; e. In geval Huurder schulden aan derden, waaronder de fiscus, onbetaald laat; f. Indien van toepassing, de verzekering van het object door assuradeuren wordt opgezegd of de verzekeringspolis wordt geroyeerd of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van Verhuurder voldoende dekking kan worden verkregen; Indien Huurder onder curatele wordt gesteld of het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt; Indien eventuele ten behoeve van Verhuurder door Huurder en/of derden verstrekte zekerheden naar het oordeel van Verhuurder onvoldoende zijn geworden.

9.2 Ontbinding als in art. 9.1 bedoeld zal alle overige rechten van de Verhuurder uit hoofde van de overeenkomst niet aantasten of vervangen. De aanzegging als in dit art. 9.1 bedoeld zal als gevolg hebben dat de Huurder de Verhuurder-naast hetgeen uit hoofde van andere bepalingen van de overeenkomst verschuldigd is of mocht worden, onmiddellijk een schadevergoeding verschuldigd zal zijn (zie art. 9.6 van de algemene voorwaarden).

9.3 De Huurder verbindt zich de Verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen, indien één van de feiten of omstandigheden als bedoeld in art. 9.1 sub a t/m h zich voordoet. Hij verbindt zich tevens, de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder terstond te informeren aangaande Verhuurders eigendoms- en andere rechten onder de huurovereenkomst en hen inzage in de huurovereenkomst te verschaffen.

9.4 De omvang van de schuld van de Huurder uit hoofde van de hiervoor genoemde schadecomponenten zullen bewezen zijn door de boeken van de Verhuurder, conform het door het ter zake verstrekte uittreksel daarvan.
g. h. Ten laste van de Huurder komen alle gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke inningskosten aan de zijde van Verhuurder, welke ontstaan door niet-nakoming door de Huurder van diens verplichtingen, uit hoorde van deze overeenkomst, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

9.5 Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden middels aangetekend schrijven, minimaal 3 maanden voor de datum waarop de vaste oorspronkelijk overeengekomen overeenkomstduur “afloopt. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat indien de overeenkomst niet tijdig is opgezegd deze overeenkomst daarna stilzwijgend wordt verlengd met 4 kwartalen.

9.6 De overeenkomst betreft een ‘duurovereenkomst’ en geldt voor een vaste bepaalde duur. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst op verzoek van de Huurder is niet mogelijk. Ingeval Huurder haar overeenkomst eenzijdig beëindigt vroeger dan de einddatum, zal deze ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag betalen gelijk aan het gemiddelde maandelijkse facturatiebedrag van de laatste 12 maanden tot einde resterende duur van deze overeenkomst. Deze schadevergoeding word vermeerdert met ophaalkosten per object, een bedrag van € 750,- aan administratieve afwikkelingskosten, (buiten)gerechtelijke invorderings- en rechtsplegingskosten, waaronder die van ingehuurde rechtsbijstand. Deze schadevergoeding dient onmiddellijk betaald te worden. Zolang deze schadevergoeding niet is betaald, wordt de eenzijdige stopzetting als onbestaand beschouwd en blijft de overeenkomst lopen tot de einddatum. Een en ander laat onverlet het recht van Verhuurder om, naast de in dit artikel genoemde kosten en vergoedingen, tevens alle daadwerkelijk door Verhuurder geleden schade van Huurder te vorderen. Ingeval van voortijdige beëindiging zal Huurder onvoorwaardelijk medewerking verlenen aan de afwikkeling van de schadevergoeding en/of bestaande contractuele verplichtingen, uit welke hoofde ook.

9.7 Huurder verbindt zich ertoe, op zijn kosten en voor zijn risico, het gehuurde object in de oorspronkelijke staat, rekeninghoudend met een normaal gebruik, op zijn zetel ter beschikking te houden tot en met het moment dat het object door Verhuurder zal worden opgehaald. Zelfstandig transport of opslag van het object door of namens Huurder is buiten instemming van Verhuurder niet toegestaan.

9.8 Pinnacle zal een verzoek tot beëindiging of aanzegging tot ontbinding van de onderhavige overeenkomst alleen in verdere behandeling nemen indien een dergelijk verzoek of mededeling door een bij de KvK geregistreerde tekeningsbevoegde persoon is gedaan. Dit laat onverlet het feit of een dergelijk verzoek of mededeling door Pinnacle wel of niet wordt gehonoreerd.

9.9 Indien Verhuurder niet in mogelijkheid wordt gesteld om het object voor of op de laatste dag van contractdatum retour te halen, heeft Verhuurder het recht om contract te verlengen met 12 maanden.

Artikel 10 – Verlies van het object

Huurder is jegens Verhuurder verplicht om ingeval van dreigende insolventie of tijdelijk onvermogen van Huurder aan zijn betalingsverplichtingen jegens Verhuurder te voldoen, laatstgenoemde daarvan onverwijld in kennis te stellen zodat Verhuurder tijdig passende maatregelen kan nemen ter bescherming van het object. In geval van verlies, waaronder in geval van fiscaal bodembeslag of uitwinning, blijft Huurder (respectievelijk haar Holding) garant staan dat de daaruit voortvloeiende schade volledig aan Verhuurder zal worden vergoed.

Artikel 11 – Overdracht

11.1 De overeenkomst is van de zijde van Huurder pas aan een derde overdraagbaar indien deze derde een door Verhuurder opgestelde overeenkomst heeft ondertekend en kredietwaardig is verklaard. Verhuurder heeft het recht haar volledige rechtsverhouding als Verhuurder tot Huurder uit hoofde van de overeenkomst, en/of de eigendom van het object, over te dragen aan derden. Huurder gaat op voorhand onvoorwaardelijk akkoord indien een derde over een met Huurder overeengekomen overeenkomst beschikt welke thans aan Pinnacle als Verhuurder wordt overgedragen. Dit geldt ook voor een eventuele retrocessie van een vordering uit hoofde van de met Huurder gesloten overeenkomst door een derde aan Verhuurder.

11.2 Door ondertekening van de huurovereenkomst geeft Huurder bij voorbaat onherroepelijk toestemming tot deze overdracht en/of overeenkomstovername. Van de overdracht en/of de overeenkomstovername kan door de Verhuurder mede namens een derde of door deze derde mede namens Verhuurder kennis worden gegeven. De facturering van een uit hoofde van de onderhavige huurovereenkomst verschuldigde huur- en onderhoudstermijn door deze derde zal gelden als kennisgeving als hiervoor bedoeld.

11.3 Huurder zal het object houden voor een derde die eigenares is van het object. Deze derde zal in de plaats treden van Verhuurder als partij bij deze huurovereenkomst. Indien geen kennisgeving plaatsvindt treedt Verhuurder op als onmiddellijk houder voor deze derde.

11.4 Indien Huurder zijn overeenkomst aan een derde wenst over te dragen is Verhuurder niet verplicht hier aan mee te werken. Indien Verhuurder met een overdracht akkoord gaat is de overdragende partij verplicht hiervoor aan Verhuurder een bedrag ad €750,- aan administratiekosten te betalen. De (gewezen) Huurder is jegens Verhuurder eerst dan van haar verplichtingen ontslagen nadat zij al haar verplichtingen jegens Verhuurder heeft voldaan.

Artikel 12 – Prijswijziging

Verhuurder kan de prijs jaarlijks tussentijds wijzigen. Deze wijziging kan worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen aan de zijde van door Pinnacle in te kopen grondstoffen, onderdelen, hulpmiddelen, als ook uit hoofde van gestegen kosten van bedrijfsvoering welke, o.a. (doch niet uitsluitend) het gevolg kunnen zijn van door de overheid genomen maatregelen, zoals bijvoorbeeld belastingen en heffingen e.d., dan wel maatregelen die als gevolg van economische of maatschappelijke ontwikkelingen een kostenverhogend effect zullen hebben. Een prijswijziging wordt minimaal 2 maanden voorafgaand aan de wijziging schriftelijk medegedeeld.

Artikel 13 – Algemeen

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst welke niet in der minne kunnen warden opgelost, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Brabant, vestiging Eindhoven, of een andere door Verhuurder aangewezen rechtbank, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

13.3 Niet- of niet onmiddellijke uitoefening van rechten door de Verhuurder zal niet afdoen aan zijn recht, dit op een later tijdstip, of bij een andere gelegenheid, alsnog te doen.

13.4 Alle aanzeggingen of mededelingen zullen schriftelijk door partijen worden gedaan of bevestigd met bevestiging van ontvangst door de wederpartij. Eenzijdige mededelingen, verzoeken of wijzigingen per fax hebben pas gelding indien deze door de wederpartij schriftelijk zijn aanvaard.

13.5 Indien de Huurder van vestigingsplaats en/of woonplaats verandert, is Huurder verplicht Verhuurder daarvan terstond schriftelijk, bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in kennis te stellen.

13.6 Partijen gaan er vanuit dat die overeenkomst en alle bepalingen daarvan rechtens geldig en in rechte afdwingbaar zijn; mochten) niettemin één of meer van de bepalingen van de overeenkomst, deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden daarbij inbegrepen, blijken niet geldig en/of niet in rechte afdwingbaar te zijn, zulks ten gevolge van wettelijk voorschrift, uitleg van wettelijke bepalingen, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid en het bindend zijn van de overeenkomst voor het overige. Een bepaling waarvan blijkt dat zij niet geldig en/of niet in rechte afdwingbaar is, wordt door partijen geacht te zijn vervangen door een bepaling die het meest de gewraakte bepaling benadert en in de lijn ligt met de oorspronkelijke intentie van partijen.

13.7 Huurder zal Verhuurder direct schriftelijk in kennis stellen zodra Huurder met (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Huurder neergelegde aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in Boek 2 artikel 403 BW bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van Verhuurder is Verhuurder in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Huurder te verlangen. Huurder is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Indien een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor de verplichtingen van Huurder (waaronder begrepen de aansprakelijkheid op grond van Boek 2 artikel 403 BW) is of wordt ingetrokken is Verhuurder gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te beëindigen en het totaal door Huurder verschuldigde op te eisen.

13.8 Ingeval van overmacht, zijnde alle van buitenaf komen de omstandigheden waarop Verhuurder geen invloed heeft zoals onder andere, doch niet uitsluitend; molest, machinebreuk, storm-, brand- en waterschade, ontploffing, stroomstoring, staking, externe prijsverhogende omstandigheden, arbeidsongeschiktheid van uitvoerend personeel of ingeroepen derden, overheidsmaatregelen, schaarste, etc. is Verhuurder met betrekking tot de uitvoering van de op haar rustende verplichtingen niet toerekenbaar in gebreke respectievelijk in verzuim, zodat zij voor de duur van de overmacht van de uitvoering van haar verplichtingen wordt vrijgesteld en zij direct noch indirect niet aansprakelijk kan worden gehouden voor alle eventueel als gevolg van deze staking veroorzaakte schade. Voor zover mogelijk zal Verhuurder zich naar behoren inspannen om een situatie van overmacht zo kort als mogelijk te laten duren.

13.9 Indien het opheffen van een storing het verhelpen van een eerdere zelfde storing betreft, kent elke reparatie daarvan een garantietermijn van 14 dagen vanaf de datum waarop de reparatie is uitgevoerd. Garantie op reparatie is exclusief de kosten van de daarbij te gebruiken onderdelen (parts).

3.10 Onder gratis gebruik wordt verstaan het kopiëren/afdrukken/scannen/faxen van maximaal een of meerdere maanden x maandelijkse zwart/wit of kleur aantal tellertikken zoals op de overeenkomst is vermeld. Overschrijding van dit aantal tellertikken is niet gratis, bijgevolg waarvan elke tellertik aan Huurder, tegen additioneel tarief (als meer-tellertik) separaat in rekening wordt gebracht. Minder-tellertikken/niet gemaakte tellertikken binnen de gratis periode kunnen niet in enige (contante) waarde worden omgezet en worden niet aan Huurder vergoed.

13.11 Facturering van de meer-tellertikken geschiedt halfjaarlijks achteraf en valt altijd buiten de afspraak van eventueel toegezegde gratis maanden/gebruik, zoals dat in art. 4.1 en 4.2 van deze algemene voorwaarden is omschreven. Meer-tellertikken dienen aldus te allen tijde te worden voldaan. Verrekening is daarbij niet toegestaan.

13.12 Na het verstrijken van de gratis periode dient de Huurder de gemaakte tellertikken ommegaand aan Verhuurder te rapporteren. Alle meer-tellertikken worden daarbij aan de Huurder in rekening gebracht. Voor Huurder bestaat geen recht op compensatie of enige verrekening van minder-tellertikken/niet gemaakte tellertikken. Deze tellerstand dient alsdan als uitgangspunt voor de volgende periode die aan de Huurder zal worden gefactureerd.

13.13 Tenzij schriftelijk door Verhuurder anders is bepaald zal elke nieuw getekende overeenkomst worden aangemerkt als een zelfstandige en op zich zelf staande overeenkomst met geheel eigen bepalingen en afspraken zoals die alsdan op basis van die betreffende nieuwe overeenkomst met de bijbehorende algemene voorwaarden tussen partijen zullen gelden. Een dergelijke overeenkomst kan niet zonder schriftelijke instemming van Verhuurder als een onzelfstandig deel, respectievelijk als ‘aanvulling’ op of een ‘voortvloeisel’ van een eerdere overeenkomst worden beschouwd, bijgevolg waarvan uit dien hoofde geen bepalingen uit oudere overeenkomsten op de nieuwe overeenkomsten van toepassing zijn.

13.14 Niet- of niet onmiddellijke uitoefening van rechten uit de overeenkomst door Verhuurder zal niet afdoen aan zijn recht, dit op een later tijdstip of bij een andere gelegenheid, alsnog te doen zolang de vordering niet is verjaard.

Artikel 14 – Auteursrechtelijke vrijwaring

Het is Huurder bekend, dat krachtens de bij ondertekening van deze overeenkomst geldende bepalingen van de Auteurswet 1912, het openbaar maken en/of het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst slechts geoorloofd is indien geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door hem gekopieerde werken betreft.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]